Fotografija radnika osiguranja snimljenog sa leđa na pokretnim stepenicama

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PAKRAC
KLASA: 406-01/18-03/1
URBROJ: 2126-15-01-02-18-5
Pakrac,04.07.2018.g.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Centar za socijalnu skrb Pakrac upućuje Poziv na dostavu ponuda.
Sukladno čl. 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, br. 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna (500,000,00 kuna) bez PDV-a (tzv. Jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine, radnim danom, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 7:00 do 15:00 sati, sukladno troškovniku iz dijela II ovog Poziva.
Opis predmeta nabave:
– kontrola ulazaka/izlazaka osoba (zaposlenika i stranaka) u/iz štićenog prostora;
– vođenje propisanih evidencija;
– zabrana pristupa neovlaštenim osobama;
– redoviti obilazak štićenog prostora;
– ostali zaštitarski poslovi u dogovoru, ukoliko su isti sukladni propisima koji reguliraju materiju pravne zaštite.

Procijenjena vrijednost nabave: 5.808,00 kuna mjesečno bez PDV-a

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

– Način izvršenja: temeljem Ugovora,
– Rok izvršenja: od dana stupanja Ugovora na snagu,
– Rok trajanja ugovora: 12 mjeseca,
– Rok valjanosti ugovora: uvjeti propisani Ugovorom,
– Mjesto izvršenja: Centar za socijalnu skrb Pakrac, Pakrac, P. Preradovića 1,
– Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dan od dostavljanja računa, račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Centar za socijalnu skrb Pakrac, Pakrac, P. Preradovića 1, s naznakom „Račun za predmet nabave: Pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite i imovine“,
– Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,
– Kriterij za odabir ponude: (uz obvezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva); najniža cijena ponude bez PDV-a ili ekonomski najpovoljnija ponuda (npr. kriterij kvalitete, tehničke prednosti, estetske ili funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, datum isporuke ili rok izvršenja i dr.)
– Dokazi sposobnosti (ako je primjenjivo): Prema izboru ponuditelja
– Ostalo: (jamstva, ugovorne kazne, odredbe o podizvoditeljima,…)
Usklađeno s važećim zakonima u području ugovaranja.

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda obvezno treba sadržavati:
– Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
– Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

Ostalo:
– Dokazi (traženi dokumenti)
– Potvrda porezne uprave o stanju duga
– Jamstva

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:
– Rok za dostavu ponude: u roku 5 dana od dana slanja poziva, do 10.07.2018.g. u 11:00 sati
– Način dostave ponude: pisanim putem na adresu naručitelja
– Mjesto dostave ponude: Centar za socijalnu skrb Pakrac, Pakrac, P. Preradovića 1.

Mjesto, vrijeme i datum otvaranja ponuda te način otvaranja ponuda:

Po isteku roka za dostavu ponuda, uredno pristigle ponude se otvaraju od strane Povjerenstva u prostorijama Centra za socijalnu skrb Pakrac, u terminu koji utvrdi Povjerenstvo.

O postupku otvaranja, pregledavanja, uspoređivanja, ocjenjivanja i odabira najpovoljnijeg ponuditelja sastavlja se zapisnik, na temelju kojeg se donosi odluka. Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuditeljima koji su dostavili ponudu na dokaziv način.

5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: (kontakt osoba): Suzana Hunjek, kontakt broj:
034/313-798.

Obavijest o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

RAVNATELJICA:
Dubravka Šebić Stoček, v. r.

Prilog:
1. Ponudbeni list
2. Troškovnik

Dostaviti:
1. Objava na internet stranici CZSS Pakrac: www.czss-pakrac.hr
2. Pismohrana

 

PONUDBENI LIST

Predmet nabave:____________________________________________________________________________
Naručitelj: _________________________________________________________________________________
Odgovorna osoba Naručitelja: ________________________________________________________________
(popunjava Naručitelj)

Naziv ponuditelja: ___________________________________________________________________________
Adresa (poslovno sjedište):____________________________________________________________________
OIB:________________________________________________________________________________________
Poslovni žiro račun:__________________________________________________________________________
Broj računa (IBAN): __________________________________________________________________________
BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke:_________________________________________________________
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti) : DA – NE
Adresa za dostavu pošte:_____________________________________________________________________
E-pošta:____________________________________________________________________________________
Kontakt osoba:______________________________________________________________________________
Telefon:_____________________________________________________________________________________
Faks:_______________________________________________________________________________________

PONUDA:
Broj ponude:________________________________________________________________________________
Datum ponude:______________________________________________________________________________
Cijena ponude bez PDV-a:____________________________________________________________________
Iznos PDV-a:________________________________________________________________________________
Cijena ponude s PDV-om:_____________________________________________________________________

____________________________________________________
(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja, potpis i ovjera)

 

TROŠKOVNIK

Predmet nabave: _____________________________________________________________________
Ponuditelj nudi cijenu Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.

 

 

 

(ubaciti tablicu troškovnika s opisom stavki, jedinicom mjere, jediničnom cijenom, ukupnom cijenom stavki bez PDV-a, iznos PDV-a, ukupnom cijenom s PDV-om)

 

 

 

___________________________________________________
(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja, potpis i ovjera)