KLASA: 112-01/21-01/8
URBROJ: 2162-15-02-02-21-3  od 30. 12. 2021.

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Pakrac, članka 4. Pravilnika o radu Centra za socijalnu skrb Pakrac, članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine broj 61/18, 03/19), ravnatelj Centra za socijalnu skrb Pakrac, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto blagajnik/ica-likvidator/ica, na neodređeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

 

Mjesto rada: Centar za socijalnu skrb Pakrac, Pakrac, Petra Preradovića 1.

Uvjeti :

  • hrvatsko državljanstvo
  • SSS ekonomskog smjera
  • 1 godina radnog iskustva
  • poznavanje rada na računalu
  • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20).

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznice, vojna iskaznica, putovnica ili domovnica)
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba)
  • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja

 

Kandidati cjelokupnu dokumentaciju prilažu u neovjerenom presliku, na hrvatskom jeziku. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor. Na razgovoru su kandidati obvezni predočiti izvornike dokumenata.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen, sukladno članku 103. stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Informacije u svezi s ostvarivanjem prava na prednost pri zapošljavanju, sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, nalaze se na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Centar za socijalnu skrb Pakrac dostavljene podatke kandidata obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci će se obrađivati u svrhu provođenja natječaja i zasnivanja radnog odnosa i u druge svrhe se neće koristiti.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom, u zatvorenim omotnicama na adresu: Centar za socijalnu skrb Pakrac, 34 550 Pakrac, Petra Preradovića 1, s naznakom „Ne otvarati- za natječaj“.

Konačni izbor kandidata obavlja poslodavac.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni na isti način i u istom roku.

 

Centar za socijalnu skrb Pakrac