Dekorativni tekst na kojemu piše: Natječaj za izbor ravnatelja/ice

KLASA: 100-01/16-01/4
URBROJ: 2162-15-01-02-16-1 od 27. srpnja 2016.

Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 133. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16) i članka 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Pakrac (KLASA: 012-01/14-01/3, URBROJ: 2162-15-01-02-14-1 od 26. studenog 2014.g.), Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Pakrac, temeljem Odluke donesene na sjednici dana 13. srpnja 2016. godine, raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Centra za socijalnu skrb Pakrac

Uvjeti:

– hrvatsko državljanstvo
– završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije
– najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi
– položen stručni ispit
– da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16)

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Centra, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, na mandat od četiri godine.

Upravno vijeće Centra će sa izabranim kandidatom/kinjom za radno mjesto ravnatelja/ice, nakon donošenja odluke o imenovanju i pribavljene suglasnosti, sklopiti ugovor o radu u punom radnom vremenu na vrijeme od četiri godine.

Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu Centra.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi
– dokaz o radnom stažu (elektronički zapis s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od obveze polaganja stručnog ispita
– uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Upravnom vijeću Centra za socijalnu skrb Pakrac, na adresu: 34 550 Pakrac, Petra Preradovića 1, s naznakom »Natječaj za ravnatelja/icu Centra za socijalnu skrb Pakrac – ne otvarati« u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o izboru biti pisano obavješteni od Upravnog vijeća najkasnije u roku od četrdeset i pet dana od isteka roka za podnošenje prijave, preporučenom obavijesti, na adresu koju kandidat navede u prijavi.

Centar za socijalnu skrb Pakrac

Dekorativna fotografija ruku koje potpisuju neki dokument