Dekorativna slika na kojoj su grafički prikazani kalkulator, olovka i obrasci

KLASA: 112-06/20-01/1
URBROJ: 2162-15-01-02-20-1 od 03. VI 2020.
Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Pakrac, čl. 4. Pravilnika o radu Centra za socijalnu skrb Pakrac, članka 16. stavak 3. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine broj 61/18, 03/19), suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, KLASA: 100-01/20-02/195, URBROJ: 519-04-2-1-2/6-20-2 od 27. svibnja 2020. godine, Centar za socijalnu skrb Pakrac, raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:
– blagajnik-likvidator, na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočnog radnika na radno mjesto – 1 izvršitelj
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Mjesto rada: Centar za socijalnu skrb Pakrac, Pakrac, Petra Preradovića 1

Uvjeti:

– hrvatsko državljanstvo
– SSS ekonomskog smjera
– poznavanje rada na računalu
– 12 mjeseci radnog iskustva.
– da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19).

Uz prijavu natječaj potrebno je priložiti:

– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznice, vojna iskaznica, putovnica ili domovnica)
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja i stručnom zvanju (svjedodžba)
– dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
– uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja
– dokaz o osposobljenosti za rad na računalu (certifikat o poznavanju rada na računalu ili uvjerenje o osposobljenosti).

Kandidati cjelokupnu dokumentaciju prilažu u neovjerenom presliku, na hrvatskom jeziku. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor. Na razgovoru su kandidati obvezni predočiti izvornike dokumenata.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen, sukladno članku 103. stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Informacije u svezi s ostvarivanjem prava na prednost pri zapošljavanju, sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, nalaze se na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Centar za socijalnu skrb Pakrac dostavljene podatke kandidata obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci će se obrađivati u svrhu provođenja natječaja i zasnivanja radnog odnosa i u druge svrhe se neće koristiti.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, neposredno ili poštom, u zatvorenim omotnicama na adresu: Centar za socijalnu skrb Pakrac, 34 550 Pakrac, Petra Preradovića 1, s naznakom „Ne otvaraj-natječaj za blagajnika-likvidatora“.

Konačni izbor kandidata obavlja poslodavac.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni na isti način i u istom roku.

Centar za socijalnu skrb Pakrac