Nadležnost Centra za socijalnu skrb Pakrac

Nadležnost Centra za socujalnu skrb Pakrac za područja općina Pakrac i Lipik

Za koja područja smo nadležni?


Centar za socijalnu skrb Pakrac je javna ustanova osnovana za područje Grada Pakraca i Lipika.

Ovo područje zauzima površinu od 570,82 km², a na istom je nastanjeno 15529 stanovnika.

 

Područje Grada Pakraca obuhvaća 42 naselja a zauzima površinu od 358,82 km² nastanjeno s 8855 stanovnika.

Naselja grada Pakraca:

 • Badljevina, Batinjani, Bjelajci, Branešci, Brusnik, Bučje, Cicvare, Cikote, Dereza, Donja Obrijež, Donja Šumetlica, Donji Grahovljani,
 • Dragović, Glavica, Gornja Obrijež, Gornja Šumetlica, Gornji Grahovljani, Jakovci, Kapetanovo Polje, Koturić, Kraguj, Kričke,
 • Kusonje, Lipovac, Mali Banovac, Mali Budići, Novi Majur, Omanovac, Ožegovci, Pakrac, Ploštine, Popovci, Prekopakra,
 • Prgomelje, Rogulje, Srednji Grahovljani, Stari Majur, Španovica, Tisovac, Toranj, Veliki Banovac, Veliki Budići

 

Područje Grada Lipika obuhvaća 26 naselja a zauzima površinu od 212 km² nastanjeno s 6 674 stanovnika.

Naselja grada Lipika:

 • Antunovac, Bjelanovac, Brekinska, Brezine, Bujavica, Bukovčani, Dobrovac, Donji Čaglić, Filipovac, Gaj, Gornji Čaglić, Jagma, Japaga
 • Klisa, Korita, Kovačevac, Kukunjevac, Lipik, Livađani, Marino Selo, Poljana, Ribnjaci, Skenderovci, Strižičevac, Subocka, Šeovica

Koja je naša svrha?

Centar za socijalnu skrb Pakrac pruža pomoć socijalno ugroženim osobama. Pruža pomoć i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima. Pomoć koja uključuje prevenciju i promicanje promjena. Pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama. Pomoć prilikom njihovog aktivnog uključivanja u društvo. Sve u svrhu unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

Na temelju javnih ovlasti (čl. 127. Zakona o socijalnoj skrbi), Centar se bavi slijedećim djelatnostima:

 1. Rješava u prvom stupnju u upravnom području socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite. Također i o drugim pravima u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i posebnih propisa.
 2. Provodi izvršenja rješenja.
 3. Vodi propisane očevidnike.
 4. Izdaje uvjerenja i druge potvrde.
 5. Daje podatke o obiteljskim prilikama, te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima. Za postupke koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu.
 6. Daje podatke i mišljenja prilikom odlučivanja o odobravanju pogodnosti izlaska zatvorenika iz penalne ustanove. Sukladno posebnom propisu kojim se uređuje izvršavanje kazne zatvora.
 7. Sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima. U slučajevima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji. Za osobe koje se ne mogu brinuti same o sebi ni o svojim pravima i interesima.
 8. Izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima. Vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika.
 9. Provodi odgojne mjere nad djecom s problemima u ponašanju.
 10. Provodi obvezno savjetovanje u postupku razvoda braka.

Također, Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili od pružatelja socijalnih usluga smještaja ili organiziranog stanovanja te organizirati i pružati pomoć u kući.

Nadalje, temeljem čl. 128 Zakona o socijalnoj skrbi CZSS Pakrac obavlja i druge stručne poslove, pa tako:

 1. Potiče, organizira i provodi aktivnosti s ciljem sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema.
 2. Obavlja stručno-analitičke poslove.
 3. Potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti.
 4. Sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama i drugim ovisnostima.
 5. Predlaže mjere unapređenja socijalne politike.
 6. Predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini.
 7. Sudjeluje u donošenju socijalnog plana za područje jedinice područne (regionalne) samouprave.
 8. Procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga.
 9. Osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga.
 10. Prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda.
 11. Koordinira i provodi aktivnosti putem županijskih koordinatora. Za područja sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti.
 12. Organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga.
 13. Provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb.
 14. Provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora.
 15. Obavlja druge poslove utvrđene ovim Zakonom, posebnim propisima i statutom centra za socijalnu skrb.

Također, temeljem čl. 129 Zakona o socijalnoj skrbi CZSS obavlja i poslove savjetodavnog i preventivnog rada i druge stručne poslove koji se odnose na:

 • Savjetodavnu uslugu koja se odnosi na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose
 • Razvoj socijalizacijskih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima
 • Razvoj komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima
 • Organiziranje i provođenje edukacije posvojitelja
 • Obiteljsku medijaciju
 • Poticanje i razvoj programa rada u zajednici, volonterskog rada. Poticanje rada udruga koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva
 • Poticanje i provedbu programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti.

Srodne stranice: