Centar za socijalnu skrb Pakrac
Pakrac, P. Preradovića 1
Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Pakrac

KLASA: 112-01/20-01/2
URBROJ: 2162-15-01-02-20-12
Pakrac, 17. rujna 2020. godine

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pakrac Klasa: 112-01/20-01/2, Urbroj: 2162-15-01-02-20-11 od 4. rujna 2020. godine objavljuje se

Poništenje Javnog natječaja

Poništava se Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice objavljen u „Narodnim Novinama“ broj: 85/2020. godine, web stranicama Centra za socijalnu skrb Pakrac, mrežnim stranicama Večernjeg lista za Slavoniju i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Centar za socijalnu skrb Pakrac
Predsjednica Upravnog vijeća
Alfreda Petani Grafina, dipl. muzič. flaute i prof