Fotografija zaštitara snimljenog na pokretnim stepenicama sa leđa

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
P A K R A C
KLASA: 406-01/19-03/1

URBROJ: 2126-15-01-02-19-5
Pakrac,13.06.2019.g.

                                                     

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

                                                

Naručitelj Centar za socijalnu skrb Pakrac upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno čl. 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, br. 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna (500,000,00 kuna) bez PDV-a (tzv. Jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine, radnim danom, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 7:00 do 15:00 sati, sukladno troškovniku iz dijela II ovog Poziva.

Opis predmeta nabave:

 • kontrola ulazaka/izlazaka osoba (zaposlenika i stranaka) u/iz štićenog prostora;
 • vođenje propisanih evidencija;
 • zabrana pristupa neovlaštenim osobama;
 • redoviti obilazak štićenog prostora;
 • ostali zaštitarski poslovi u dogovoru, ukoliko su isti sukladni propisima koji reguliraju materiju pravne zaštite.

Procijenjena vrijednost nabave: 5.808,00 kuna mjesečno bez PDV-a

 1. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Način izvršenja: temeljem Ugovora,
 • Rok izvršenja: od dana stupanja Ugovora na snagu,
 • Rok trajanja ugovora: 12 mjeseca,
 • Rok valjanosti ugovora: uvjeti propisani Ugovorom,
 • Mjesto izvršenja: Centar za socijalnu skrb Pakrac, Pakrac, P. Preradovića 1,
 • Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dan od dostavljanja računa, račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Centar za socijalnu skrb Pakrac, Pakrac, P. Preradovića 1, s naznakom „Račun za predmet nabave: Pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite i imovine“,
 • Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,
 • Kriterij za odabir ponude: (uz obvezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva); najniža cijena ponude bez PDV-a ili ekonomski najpovoljnija ponuda (npr. kriterij kvalitete, tehničke prednosti, estetske ili funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, datum isporuke ili rok izvršenja i dr.)
 • Dokazi sposobnosti (ako je primjenjivo): Prema izboru ponuditelja
 • Ostalo: (jamstva, ugovorne kazne, odredbe o podizvoditeljima,…)

Usklađeno s važećim zakonima u području ugovaranja.

 1. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda obvezno treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
 • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

Ostalo:

– Dokazi (traženi dokumenti)

– Potvrda porezne uprave o stanju duga

– Jamstva

 1. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

 • Rok za dostavu ponude: u roku 8 dana od dana slanja poziva, do 21.06.2019.g. u 11:00 sati
 • Način dostave ponude: pisanim putem na adresu naručitelja
 • Mjesto dostave ponude: Centar za socijalnu skrb Pakrac, Pakrac, P. Preradovića 1.

Mjesto, vrijeme i datum otvaranja ponuda te način otvaranja ponuda:

Po isteku roka za dostavu ponuda, uredno pristigle ponude se otvaraju od strane Povjerenstva      u prostorijama Centra za socijalnu skrb Pakrac, u terminu koji utvrdi Povjerenstvo. O    postupku otvaranja, pregledavanja, uspoređivanja, ocjenjivanja i odabira najpovoljnijeg    ponuditelja sastavlja se zapisnik, na temelju kojeg se donosi odluka. Obavijest o odabiru     najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuditeljima koji su dostavili ponudu na dokaziv način.

 1. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: (kontakt osoba): Suzana Hunjek, kontakt broj:

034/313-798.

Obavijest o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

RAVNATELJICA:

Dubravka Šebić Stoček, v. r.

 

 Prilog:

 1. Ponudbeni list
 2. Troškovnik

 

Dostaviti:

 1. Objava na internet stranici CZSS Pakrac: www.czss-pakrac.hr
 2. Pismohrana

 

 

PONUDBENI LIST

 

Predmet nabave:____________________________________________________________________________

Naručitelj: _________________________________________________________________________________

Odgovorna osoba Naručitelja: ________________________________________________________________

(popunjava Naručitelj)

 

Naziv ponuditelja: ___________________________________________________________________________

Adresa (poslovno sjedište):____________________________________________________________________

OIB:________________________________________________________________________________________

Poslovni žiro račun:__________________________________________________________________________

Broj računa (IBAN): __________________________________________________________________________

BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke:_________________________________________________________

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti) :   DA – NE

Adresa za dostavu pošte:_____________________________________________________________________

E-pošta:____________________________________________________________________________________

Kontakt osoba:______________________________________________________________________________

Telefon:_____________________________________________________________________________________

Faks:_______________________________________________________________________________________

 

PONUDA:

Broj ponude:________________________________________________________________________________

Datum ponude:______________________________________________________________________________

Cijena ponude bez PDV-a:____________________________________________________________________

Iznos PDV-a:________________________________________________________________________________

Cijena ponude s PDV-om:_____________________________________________________________________

 

 

____________________________________________________

(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja, potpis i ovjera)

 

 

TROŠKOVNIK

 

Predmet nabave: _____________________________________________________________________

Ponuditelj nudi cijenu Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.

 

 

 

 

 

 

 

(ubaciti tablicu troškovnika s opisom stavki, jedinicom mjere, jediničnom cijenom, ukupnom cijenom stavki bez PDV-a, iznos PDV-a, ukupnom cijenom s PDV-om)

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________

(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja, potpis i ovjera)