CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PAKRAC
KLASA: 406-05/21-01/1
URBROJ: 2162-15-02-02-21-2
PAKRAC, 14. srpnja 2021.g.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Centar za socijalnu skrb Pakrac, P.Preradovića 1, Pakrac, OIB: 20913274956 MB: 2873265, upućuje Poziv za dostavu ponuda.

Sukladno odredbi članka 15. st.2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16) za predmet nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 50.000,00 kuna, a manja od 100.000,00 kuna za robe i usluge, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi (jednostavnu nabavu).

OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je novo osobno vozilo za potrebe obavljanja djelatnosti Centra za socijalnu skrb, do iznosa od 100.000,00 kuna s PDV-om.

Opis predmeta nabave – karakteristike vozila:
Klasa: niža
Tržišna vrijednost u kunama s uračunatim porezom na dodanu vrijednost te posebnim porezom na motorna vozila: do 100.000,00 kuna
Međuosovinski razmak (mm) min.: 2450
Snaga motora (Kw): 55-70
Emisija CO2/km, max.: 90 g

UVJETI NABAVE
Način izvršenja: temeljem Ugovora
Rok, način i uvjeti plaćanja: plaćanje računa izvršit će se nakon isporuke vozila, najkasnije u roku 30 (trideset) dana od dana zaprimanja računa u Centar, pri čemu u dokumentaciji mora biti Ugovor, Ulazni račun i Zapisnik o urednoj isporuci vozila, ovjeren
Kriterij za odabir ponude: (uz obvezu ispunjenja naprijed navedenih karakteristika) je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda (npr. kriterij kvalitete, jamstveni rok, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekonomičnost i dr.)

SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
Ponuda obvezno treba sadržavati: Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja) te Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
Ostalo: Dokazi (traženi dokumenti)

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

– rok za dostavu ponude: u roku 15 dana od dana slanja poziva, do 29.07.2021., 13 sati
– način dostave ponude: pisanim putem na adresu naručitelja
– mjesto dostave ponude: Centar za socijalnu skrb Pakrac: Pakrac, P.Preradovića 1.

Mjesto, vrijeme i datum otvaranja ponuda te način otvaranja ponuda:

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuditeljima koji su dostavili ponudu na dokaziv način.

5. OSTALO

Obavijesti u svezi predmeta nabave-kontakt osoba: Darko Havranek kontakt broj: 034/313-799

Ravnatelj
Darko Havranek, dipl.iur.

Privitak:
1. Ponudbeni list
2. Troškovnik

Dostaviti:
-naslovu
-pismohrana

Preuzmite Obrazac koji je potrebno popuniti i ovjeriti, te predati u Centar za socijalnu skrb Pakrac: