Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije donijeli su Odluku o financiranju projekta „Javi se, promijeni s(v)e!“ Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda uz intenzitet potpore od 100%. Trajanje projekta je od 12.07.2021. do 12.07.2023. U iduće dvije godine u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područni ured Kutina, Lokalnom akcijskom grupom „Zeleni trokut“ i Lipičkom razvojnom i turističkom agencijom LIRA d.o.o. želi omogućiti pristup i aktivno sudjelovanje na tržištu rada neaktivnim NEET mladim osobama na području Sisačko-moslavačke i Požeško-slavonske županije. Projekt ima u cilju doprinijeti pronalasku, aktivaciji i integraciji na tržište rada 10 neaktivnih NEET osoba oba spola u dobi od 15-29 godina kroz provedbu aktivnosti dosega i obrazovanja. Aktivnosti projekta obuhvaćaju izradu individualnih planova aktivnosti, aktivnosti informiranja o kretanjima na tržištu rada i uključivanje pripadnika ciljane skupine u verificirane programe obrazovanja odraslih.

NEET populacijom u RH se smatraju osobe u dobnoj skupini između 15 i 29 godina koje ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja te nisu u sustavu obrazovanja odraslih. Važnost identifikacije i analize NEET stanovništva proizlazi iz različitih strateških, kao nacionalnih, tako i nadnacionalnih (EU) dokumenata.

Provedba projekta započela je 12. srpnja 2021. godine, a početak aktivnosti podrške neaktivnih osoba u NEET statusu, uključujući i one najudaljenije od tržišta rada i ostalih projektnih aktivnosti započela je u kolovozu 2021. godine. U pripremnoj fazi Udruga mladih Novska traži 10 osoba u NEET statusu i ovim putem pozivamo sve zainteresirane, koji zadovoljavaju opisane karakteristike da se jave i postanu korisnici projekta. Odabir ciljane skupine će se vršiti tako da se prvenstvo daje osobama koje su najudaljenije od tržišta rada prema definiciji Uputa za prijavitelje poziva. Mladi i njihovo obrazovanje, zapošljavanje i prosperitet su prijeka potreba budućeg razvoja i opstanka svakog društva.

Slijedom toga upućujemo zainteresirane na link putem kojeg se mladi mogu samostalno prijaviti na sudjelovanje, te izraziti svoje interese za određenim verificiranim programima.

Javi se - plakat

PDF dokument za preuzimanje u računalo