DJELATNICA ZA PRUŽANJE POMOĆI U KUĆI KROZ PROJEKT
„ZAŽELI EMPATIJU, DOBIJ SIMPATIJU“

Radno mjesto

 PAKRAC, POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA


 25


 Na određeno; novootvoreni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 Bez naknade


 15.9.2022.


 22.9.2022.


 

Posloprimac

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

 Nije važno


Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.1.1.16.0393 „Zaželi empatiju, dobij simpatiju“ Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje na određeno vrijeme

Djelatnica za pružanje pomoći u kući kroz projekt „Zaželi empatiju, dobij simpatiju“

 

Radno mjesto: Djelatnica za pružanje pomoći u kući kroz projekt „Zaželi empatiju, dobij simpatiju“ UP.02.1.1.16.0393, na određeno vrijeme, 6  mjeseci.

Mjesto rada: područje Grada Pakraca i pripadajućih naselja

Broj radnih mjesta: 25

Opis poslova:

 • pomoć u obavljanju svakodnevnih kućanskih poslova
 • održavanje čistoće stambenog prostora /domova krajnjih korisnika, dostava namirnica
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju, pomoć u održavanju osobne higijene
 • podrška korisnicima kroz razgovor i druženje te uključivanje u društvo
 • pomoć i posredovanje u ostvarivanju različitih prava (dostava i plaćanje računa, dostava lijekova i     pomagala i slično), pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima
 • ostali poslovi po nalogu poslodavca, a prema potrebi korisnika

 

Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • punoljetnost,
 • osobe bez završene osnove škole, završenom osnovnom školom, odnosno najviše završenom srednjom školom, prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a, u okviru kojih će se dati prednost teže zapošljivim/ranjivim skupinama u lokalnoj zajednici (žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice. Obvezni probni rad je 2 (dva) mjeseca.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • zamolba
 • životopis
 • preslika osobne iskaznice,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
 •  Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (izdana nakon datuma objave natječaja),
 •  uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od    6 mjeseci)
 •  liječnička potvrda
 •  preslika vozačke dozvole (ukoliko kandidatkinja istu posjeduje)

Za pripadnice ciljane skupine koje su ujedno i pripadnice neke od teže zapošljivah/ranjivih skupina potrebno je dostaviti sljedeće:

Žene od 50 godina i više:

– osobna iskaznica

Osobe s invaliditetom:

– nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

Žrtve trgovanja ljudima:

– uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima

Žrtve obiteljskog nasilja:

– uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

Azilantice:

– odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.:

– rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

Liječene ovisnice:

– potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama

Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci:

– potvrda o otpuštanju

Pripadnice romske nacionalne manjine:

– izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

Beskućnice:

– rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.

Kriteriji odabira za zapošljavanje pripadnica ciljane skupine:

 • prednost za zapošljavanje pripadnica ciljane skupine utvrđivati će se slijedećim pravom prednosti:
 1. pripadnice neke od teže zapošljivih/ranjivih skupina (žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice),
 2. ostale kandidatkinje koje ispunjavaju sve propisane uvjete.

 

 

Prilikom odabira kandidatkinja za zapošljavanje Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac  dužno se je pridržavati načela transparentnosti, jednakog postupanja i zabrane diskriminacije.

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s nalaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanje siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će se skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

 

Ostale odredbe:

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja ne smatra se kandidatkinjom prijavljenom na natječaj i njena prijava neće biti razmatrana. Podnositeljice nepotpunih prijava neće biti pozvane na dopunu prijave.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Prijave na natječaj s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta potrebno je dostaviti u roku 8 (osam) dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Požega

 

Prijave se dostavljaju ISKLJUČIVO OSOBNO u zatvorenoj koverti na adresu: Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac,  Ulica braće Radića 13, 34550 Pakrac (radnim danom 8:00 – 14:00) s naznakom „Javni natječaj za zapošljavanje – Djelatnica za pružanje pomoći u kući kroz projekt „Zaželi empatiju, dobij simpatiju“ – NE OTVARAJ“.

 

O rezultatima o odabiru kandidatkinje će biti obaviještene.

Javni natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Gradskog društva Crvenog križa Pakrac, te stranicama partnera na projektu: Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Požega i Centra za socijalnu skrb Pakrac.

Poslodavac

 ‘Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac’


 osobni dolazak: BRAĆE RADIĆ 13, 34550 PAKRAC (RADNIM DANOM 8-14)